Oppvarming med dieselvarmer – hvordan kan det være bra for arbeidsmiljøet?

Hvordan er det mulig å bruke en byggvarmer uten pipe?

Det er mulig ved hjelp av rent drivstoff av høy kvalitet som sikrer perfekt forbrenning. Av eksosen er mer enn 99 % karbondioksid og vanndamp, som er naturlige bestanddeler i luften som vi puster. Det er praktisk talt ikke sot eller andre fine partikler, ikke engang karbonmonoksid. Eksos fra ren forbrenning av brensel av høy kvalitet inneholder så lite nitrogenoksid at det ikke utgjør noen helserisiko. Vanndamp er på ingen måte farlig for helsen, og fuktigheten i eksosgassen fra Airrex infrarøde byggvarmere skader ikke strukturene i det oppvarmede rommet.

Diesel-dreven byggvarmere og karbondioksidbelastning

Det er to stadier i oppvarmingen av lukkede rom, for eksempel haller og lagre: Start av oppvarming og kontinuerlig oppvarming.

Under start av oppvarmingen blåser og stråler byggvarmeren varme ved maksimal effekt og produserer den maksimale mengden av røykgasser. Når rommet er oppvarmet, krever kontinuerlig oppvarming bare en brøkdel av byggvarmerens varmekapasitet. På dette stadiet bruker Airrex infrarøde byggvarmere vanligvis bare en liten mengde drivstoff per time.

På grunn av de to oppvarmingsfasene varierer utslippet i det oppvarmede rommet også sterkt. Derfor vil ventilasjonsbehovet for å sikre en passende tilførsel av luft og et karbondioksidnivå som folk kan oppholde seg i, variere.

Belastning ved full varmekapasitet

Airrex infrarøde byggvarmere tilbys i tre kapasitetsklasser. Varmekapasiteten til den minste Airrex AH-200 er 13 kWh, varmekapasiteten til den mellomstore Airrex AH-300 er 15 kW, og kapasiteten til den største AH-800 er opptil 22 kWh. Kapasiteten oppnås ved å brenne omtrent 1,0 – 2,5 liter drivstoff per time.

Forbrenning av 1,5 liter drivstoff produserer omtrent fire kilo, eller 4 000 gram, karbondioksid. Denne forbrenningsprosessen krever omtrent 22 kubikkmeter luft. Tilsvarende, for å forbrenne 2,5 liter kreves det ca. 36 m3 luft og det produseres ca. 6 600 gram karbondioksid som forbrenningsprodukt.

Den karbondioksiden som produseres av oppvarmingen, gjør arbeidet i det oppvarmede rommet mer belastende. Når utgjør det en helserisiko?

Karbondioksid er ikke farlig som sådan, men store konsentrasjoner anses som skadelig

Karbondioksid er en av de normale gassene i luften, og er som sådan ikke farlig i det hele tatt. Tvert imot trenger kroppen karbondioksid for å fungere. Hvis nivået av karbondioksid i luften øker, føler vi at vi blir “kortpustet” og kroppen reagerer ved å automatisk øke pustehastigheten. Et høyt nivå av karbondioksid i luften sies å forårsake hodepine, tretthet og en følelse av dårlig luft.

Mengden av karbondioksid i luften er uttrykt i ppm, eller deler per million. Mengden av karbondioksid i friluft er ca. 380 ppm.

Ifølge forskriftene fra det finske helse- og sosialdepartementet om konsentrasjoner som er kjent for å være skadelige (HTP) og det finske miljøverndepartementet om karbondioksidnivåer i inneluft, er den maksimalt tillatte konsentrasjonen av karbondioksid under normale værforhold og mens rommet er bebodd, 1 200 ppm. Den akseptable eksponeringsgrensen på arbeidsplasser i løpet av en 8-timers arbeidsdag er 5 000 ppm. Dette utgjør konsentrasjoner av karbondioksid på en halv prosent (0,5 %) i luften.

Informasjon om hvordan karbondioksid påvirker menneskekroppen, kan utledes fra det faktum at ubåtmannskaper arbeider og bor i en atmosfære som inneholder omtrent en prosent (10 000 ppm) karbondioksid. Selv en konsentrasjon på 2 %, eller 20 000 ppm, har ikke blitt funnet å forårsake uønskede helseeffekter ved kortvarig eksponering.

Hvor mye øker byggvarmeren karbondioksidkonsentrasjonen i en hall?

Den spesifikke vekten av luft varierer med temperaturen og luftfuktigheten i luften; gjennomsnittet som brukes i disse beregningene, er 1,225 kg/kubikkmeter (ved havoverflaten). Av dette er mengden av karbondioksid 0,038 % = 0,0004655 kg, eller ca. 0,47 gram.

Den tillatte eksponeringsgrensen på 5 000 ppm karbondioksid på arbeidsplasser utgjør ca. 6,125 gram karbondioksid per kubikkmeter luft. Tatt i betraktning av hvor mye karbondioksid som allerede er i luften (0,47 gram/m3), er mengden av ekstra karbondioksid som er tillatt i luften, 5,655 gram.

Hvis vi nå antar at det ikke er ventilasjon overhodet i et oppvarmet rom med Airrex AH-300 infrarød byggvarmer på full kapasitet, hvor stor må da plassen være for å unngå enhver helsefare som følge av eksos?

De fire kiloene (eller 4 000 gram) karbondioksid som produseres per time, krever et volum på ca. 710 m3 for å fortynnes til en konsentrasjon under 5 000 ppm. Arealet i en hall som har fire (4) meters takhøyde, bør da være ca. 180 kvadratmeter. Bruk av den kraftigere Airrex AH-800 i en time på full kapasitet ville kreve en hall med et areal på ca. 1 150 kubikkmeter for å holde økningen i karbondioksid under den anbefalte grensen på 5 000 ppm.

Kontinuerlig oppvarming krever bare en tredjedel eller betydelig mindre drivstoff sammenlignet med full kapasitet. Dette betyr at utslippene av karbondioksid til sammenligning bare er en tredjedel eller mindre. Deretter trenger volumet i det oppvarmede rommet bare å være 230 – 380 m3 for å holde karbondioksidnivået under den anbefalte eksponeringsgrensen på arbeidsplasser. Gulvarealet i en 2,70 meter høy hall med et volum på 230 – 380 m3 er 85 – 140 kvadratmeter.

Betydningen av ventilasjon

Eksemplene ovenfor er teoretiske fordi det ikke er så mange oppvarmede områder som er helt tette. En kombinasjon av en spesielt lav ventilasjon og bruk av en diesel-drevet byggvarmer vil resultere i kontinuerlig økende innendørs karbondioksidnivåer, noe som bør tas i betraktning. Hvis det oppvarmede rommet er ventilert på normal måte i samsvar med regelverket, noe som betyr et fullstendig luftskifte annenhver time, kan karbondioksidnivået i det oppvarmede rommet ikke stige til et skadelig nivå under noen omstendighet.

I prinsippet kan tilstrekkelig ventilasjon oppnås ved lufttilførsel som matcher det som brukes av byggvarmeren. Ved bruk av AH-300 infrarød varmer betyr dette i praksis at den nødvendige ventilasjonen er 15-20 m3 per time under start av oppvarmingen og ca. 10 m3 under kontinuerlig oppvarming. Ved bruk av den kraftigere Airrex AH-800 er ventilasjonsbehovet under første oppvarming ca. 30 m3, mens ca. 10 m3 er nok under kontinuerlig oppvarming, samme som ved bruk av AH-300.

Teori og praksis

Den høye effektiviteten som diesel-drevet Airrex infrarøde byggvarmere benytter og forbrenner drivstoff med, betyr at normal ventilasjon er nok til å sikre anbefalte arbeidsforhold. For å sirkulere ti kubikkmeter luft, trenger du bare å åpne en vippeport én gang.

Som diskutert ovenfor øker mengden karbondioksid i det oppvarmede rommet. Man bør også huske at karbondioksid har blitt brukt til å slukke branner i lang tid. Høye nok nivåer av karbondioksid slukker brann ved å fortrenge oksygen. Dette gjelder også for byggvarmerens brenner hvis den oppvarmede plassen er tett og/eller utilstrekkelig ventilert. Hvis det ikke er eksosrør til fri luft fra en byggvarmer med en dieselbrenner, fortsetter nivået av karbondioksid i det oppvarmede rommet å stige, og nivået av oksygen faller. Til slutt kan brenneren slukke på grunn av mangel på oksygen, men ytelsen vil falle før det skjer. Den begynner ryke og danne sot som bygger seg opp i forbrenningskammeret og dysene.

Selv om et altfor høyt karbondioksidnivå i luften ikke utgjør noen direkte helsefare, bør du ved symptomer som hodepine og tretthet undersøke om det finnes tilstrekkelig ventilasjon. Effekten på oppvarmingskostnadene er ikke stor nok til å rettferdiggjøre en svekkelse av arbeidsplassens komfort.